اخذ اقامت با خرید خانه در ترکیه با 700 میلیون تومان