قیمت خرید ملک ترکیه به پول ایران بستگی به نرخ تبدیل ارز