مشکلات اقتصادی ترکیه چه تاثیری بر هزینه های این کشور دارد؟