قوانینی که برای خرید ملک ترکیه و اخذ شهروندی این کشور وجود دارد