که سرمایه گذاری در ترکیه با خرید ملک ترکیه یکی از روش های گرفتن تابعیت این کشور است